Den skandalösa upphandlingen av städtjänster i Södertälje

Så naiv kan ingen vara – tvärtom kallt beräknande förstör Södertäljes beslutsfattare livet för massor av anställda och skyfflar över kostnader på stat och a-kassa

Hur kan man tro att att det går att sänka städ kostnader från 51 miljoner kronor till 19 mkr utan att det går ut över personalen som kommunalrådet står och säger i morgonens ABC nytt.

Södertälje har nu gjort vad många andra redan gjort total sänkt sina lokalvårdare. De som idag får jobb inom lokalvården är de som är beredda att jobba 8-9 timmar och få betalt för 6 timmar och att inte få fasta tjänster utan bara jobba på timme. Eftersom tjänsterna skärs ner från heltid sägs alla fast anställda upp pga arbetsbrist. Det innebär att lönekostnaderna sänks på flera sätt, dels genom att det är okvalificerade och desperata som tar de jobb som erbjuds för de inte har några alternativ alternativt är de de som varit arbetslösa mer än ett år och då får nystarts stöd, mao staten som då betalar cirka 60 procent av lönen. På samma sätt får a-kassan ökade kostnader under den ofta långa tid som de som tidigare varit anställda nu blir arbetslösa-

Och vinnare är ….. den smarta och cyniska upphandlaren – i detta fall Södertälje kommun!

Ett fyrfaldigt skäms

100 620 Etiopiska gästarbetare har nu lämnat Saudi Arabien

“Med den senaste nattens ankomster från Saudi har vi nått 100 620”

Enligt ett uttalande från utrikesminister Tedros Adhanom i Addis Abeba har Etiopien tagit hem mer än 100 000 medborgare från Saudi Arabien efter våldsamma tilslag mot personer som vistas illegalt i det oljerika landet skriver TT-AFP.
Filmer som sprids på sociala nätverk visar civilklädda mobbar i Saudi Arabien som drar ut etiopier ut husen och misshandlar dem på gatan. Upprördheten är stor inom etiopiska grupper världen över och stora demonstrationer har hållits utanför Saudi ambassader, bl a i Stockholm och London.
Image

Nedskriven men ändå stor skiffergas potential i Danmark

Det finns skiffergas motsvarande produktionen från Nordsjön sedan 1972 i de danska skifferlagren, visar nya undersökningar av amerikanska och danska geologer, skriver danska ingenioren.dk. I den senaste uppskattningen av de tekniskt utvinningsbara gasmängderna uppgår dessa till 186 miljarder Nm3 skiffergas, varav 119 på havsbottnen och 67 på land – i första hand på Själland, norra och mellersta Jylland. Värdet är en ordentlig nedskrivning av den tidigare siffran på 900 miljarder kubikmeter. 

– Det finns mängder av sifferformationer i världen men långt från alla kan producera gas. I Danmark finns massor som ser intressant ut. Det krävs tusentals borrningar, säger Don Gautier från amerikanska USGS till ingenioren.dk. 

Experterna understryker samtidigt i undersökningen att det finns en osäkerhet på plus/minus hundra procent, från 0 till 356 miljarder kubikmeter, och att utvinningsbart inte nödvändigtvis innebär räntabel produktion.

 

Energiinvesteringarna mot ny rekordnivå

Energiinvesteringarna mot ny rekordnivå Utskrift E-post
En investeringsuppgång nästa år, 2014, med drygt 13 procent. Det förutspår SCB i sin färska investeringsenkät för energibranschen. Därmed förstärker energibranschen sin betydelse som en viktig samhällsmotor och en positiv kraft i den svenska ekonomin. De rena energiinvesteringarna väntas då nå 40,1 miljarder kronor skriver http://www.elinor.se

Image

El-, gas- och värmeverksinvesteringarna blir i år, enligt SCB, 35,3 miljarder kr – samma nivå som ett år tidigare. Motsvarande för nästa år anges till 40,1 miljarder kr. Det blir i så fall en ökning med drygt 13 procent till ny rekordnivå.

– Energibranschen har sedan tiotalet år tillbaka gjort massiva investeringar på nästan 300 miljarder kr totalt. Den höga nivån på 30-35 miljarder kr årligen väntas bestå även de närmaste åren. Därmed svarar vi för cirka 40 procent av de samlade industriinvesteringarna i Sverige, säger Kjell Jansson, Svensk Energis vd i en kommentar.

Energigrödor för biogasproduktion

 
 

Energigrödor för biogasproduktion

 
 

Publicerad 20 november 2013 på http://www.biogassyd.se

 
 

Energigrödor är några av många råvaror som kan användas för att producera biogas. I ett forskningsprojekt som bedrivits på Bioteknik och Miljö- & Energisystem vid LTH samt Agrosystem (numera Biosystem och Teknologi) vid SLU Alnarp, har forskare undersökt vilken resurseffektivitet ett antal olika grödor har för biogasproduktion. Jämförelsen visar att alla grödor har sina specifika fördelar, men också att ingen gröda är optimal utifrån alla aspekter.

 
 

I projektet utvärderade och jämförde forskarna hampa, beta, majs, rågvete, höstvete (ettåriga grödor) samt gräs/klövervall (tvåårig gröda) som råvara för biogasproduktion. Fyra olika aspekter av resurseffektivitet utvärderades; areal-, kostnads-, energi- och växthusgaseffektivitet. Detta tvärvetenskapliga projekt pågick under 2008-2012 och utvärderingen avser odlingsförutsättningar i Götalands södra slättbygder.

Arealeffektivitet​

Arealeffektiviteten (MWh fordonsgas per ha) skiljer sig mycket mellan grödorna. Beta (skördad med blast) ligger högst med 45 MWh/ha. Rågvete (skördad som grön helplanta), höstvete (kärnskörd) och majs (skördad vid sen fodermognad som helplanta) ligger på medelhöga 25-29 MWh/ha. Hampa (septemberskördad helplanta) och vall (skörd i juni och augusti) på något lägre 21-22 MWh/ha.

Energieffektivitet​

Energieffektiviteten beräknas som energi i uppgraderad fordonsgas mot insatt primärenergi i odling, biogasproduktion, uppgradering och komprimering. Kvoten ligger i samma storleksordning för grödorna; 2,3–2,8. Hälften av den insatta primärenergin går åt för uppgradering och komprimering. Biogödsling istället för mineralgödsling minskar primärenergiinsatsen med upp till 15 %.

Kostnadseffektivitet​

Kostnadseffektiviteten beräknas som produktionskostnad för uppgraderad och komprimerad fordonsgas. Produktionskostnaden baserad på rågvete och höstvete ligger kring 0,7 kr/kWh, vilket bedöms vara nära lönsamhet. Med vall, majs och beta som biogasråvara hamnar man strax över 0,8, och med hampa 1,0 kr/kWh. Kostnaden för grödorna utgör här 2/3 av den totala kostnaden.

Växthusgaseffektivitet​

Växthusgaseffektivitet beräknas baserat på livscykelanalys enligt ISO-standard och utvärderas som emission i kg koldioxidekvivalenter (CO2-ekv) per MWh för uppgraderad och komprimerad fordonsgas vid biogasanläggning. Här ger fordonsgas från vall den lägsta emissionen, mycket tack vare den ökade mullhalt som erhålls då vall introduceras i växtföljden samt användningen av rötresten för biogödsling. De övriga grödorna ger fordonsgas med 60-75 % lägre emission än fossila drivmedel. Beräkningsmetoden för växthusgasemissioner för biodrivmedel som specificeras inom EUs förnybarhetsdirektiv (RED) bygger dock på en förenklad analys där aspekter som mullhaltshöjning eller rötreståterföring är exkluderade. Detta missgynnar speciellt vall, som i en RED-baserad beräkning som bäst ger en utsläppsminskning på 50 % jämfört med fossil referens. Kravet i RED idag är att reduktionen ska vara 35 %, men för anläggningar som tags i drift från 2017 gäller 60 % minskning. Övriga grödor ger även med beräkning enligt RED normalt utsläppsminskningar på över 60 %.

Nya system för produktion av biodrivmedel kräver breda utvärderingar

Jämförelsen visar att alla system har sina specifika fördelar, men att ingen gröda är optimal från alla här undersökta aspekter av resurseffektivitet. Att använda energigrödor för biogasproduktion ger också en mängd andra effekter på odlingssystemen. Det är därför viktigt att inte enbart värdera hur det producerade biodrivmedlet uppfyller lönsamhetskrav eller krav på utsläppsminskningar enligt RED. Spannmål som biogasgröda vinner i kostnadseffektivitet, men ger inte bästa möjliga areal- eller växthusgaseffektivitet. Spannmålsgrödor dominerar också den skånska åkerarealen, vilket innebär att en ökad odling inte bidrar till en ökad diversitet. Majs är medelbra i alla kategorier, men i Tyskland (med över en miljon hektar biogasmajs) har det visat sig att majs ger oönskade effekter som sänkt mullhalt och risk för fusariumsmitta. RED är ett redskap för att garantera att biodrivmedel uppfyller specificerade klimatkrav, men omfattar inte alla aspekter av begreppet hållbarhet. Det är därför viktigt med breda, systembaserade utvärderingar innan nya system för produktion av biodrivmedel baserade på grödor från åkermark introduceras.

Länkar

Mer om projektets samtliga publikationer finns att läsa härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Där finns också länkar till den sammanfattning på svenska i tre delar som tagits fram som en åtgärd inom Färdplan Biogas med finansiering från Formas, Region Skånes utvecklingsmedel för biogas och LU Biofuels.​

 

Text: © Lovisa Björnsson 2013
Foto: Peter Westrup

Africa Doubles Research Output Over Past Decade, Moves Towards a Knowledge-Based Economy

ARTICLE
Tuesday, December 3, 2013 – 10:00am, from http://3blmedia.com

December 2013/ Ylann Schemm

There is no doubt that economic growth across sub-Saharan Africa has been stellar in recent years, illustrated by GDP growth expected to be 5.3 per cent in 2014 (1). Coverage of Africa has increasingly focused on this growth, seeing the encouraging future prospects for many countries and the improved life chances for the younger generation as a result. However, to date, there has been little focus on the flourishing academic and scientific success on the continent as countries move beyond agriculture-dominated economies towards a research and knowledge-based future.

One of the most positive signs for Africa has been the recent increase in scientific research being conducted by local African scientists. From 1996 to 2012, the number of research papers published in scientific journals with at least one African author more than quadrupled (from about 12,500 to over 52,000). During the same time the share of the world’s articles with African authors almost doubled from 1.2% to around 2.3%.

Looking at Africa’s outputs overall and as a share of total articles globally, we see clearly that the continent is starting to emerge scientifically onto the world stage. Admittedly starting from a relatively low base, this still reflects more than 52,000 research outputs in 2012 featuring at least one African author. Clearly, this also has important implications for the entire developing world, given the potential for “South-South” information transfer. Through published research, what is learned in one region/country can be the basis for improvements in other developing-world regions and countries.

RT35YS1

Figure 1 – African research output and global share of articles. Source: Scopus

 

Key Findings

Group A (free access) and B (low cost access) Research4Life-eligible African countries show increasing outputs since about 2002, which coincides with the early rollout of the HINARI program. Comparing Research4Life-eligible African countries with non-R4L-eligible countries (essentially Egypt and South Africa), outputs are greater until 2005, when the Research4Life eligible countries’ output for the first time exceeds that of the non-eligible countries. The output of the Research4Life-eligible countries has continued to increase at a greater rate since then (2).

So what are the factors contributing to this promising trend? They are many: increased funding, significant policy changes within countries, improved research infrastructure, both human and physical, ICT resources, open, free and low cost access to peer reviewed literature, and research capacity building training have all contributed to the positive, upward trend in African research output.

One key contributor to increased research access is Research4Life, a public-private, UN-publisher partnership that provides scientists in developing countries with free or low-cost access to articles from leading scientific journals. Altogether, more than 35,000 peer-reviewed resources are available to researchers in the developing world and 6,000 institutions from more than 100 developing countries have signed up to use Research4Life programs. A 2010 Research4life user experience review revealed that more respondents (24%) cite HINARI as a source for life-science and medical research than cite any other source, while more respondents (32%) cite HINARI as the source they use most frequently. For agricultural research, AGORA similarly tops the list of resources used, with equivalent figures of 27% and 54% respectively (3).

However, as Richard Gedye, Director of Outreach Programs for the International Association of Scientific, Technical & Medical Publishers (STM), who serves as Research4Life’s key publisher representative, recently pointed out, demonstrating real research output impact is not a straightforward undertaking (4). “Through our booklet, Making a Difference, we’ve been able to build up a convincing collection of case studies: more robust research agendas, stronger grant applications, better teaching and improved health outcomes have been achieved(5). A strong bibliometric analysis, however, remains problematic due to a lack of basic information about registered institutions and other important viable, co-existing access programs such as the International Network for the Availability of Scientific Publications (INASP) and open access. Instead, we’ve decided to plan a comprehensive survey in 2014 of the impact of Research4Life access with African researchers, research funders, research administrators, physicians, trainers and librarians.”

But there’s no room for complacency. In the November 2010 report on “Growing knowledge: Access to research in east and southern African universities” from the Association of Commonwealth Universities, Jonathan Harle, now INASP’s Senior Programme Manager, Research Access and Availability, clarifies that increased access and bandwidth won’t solve the problem (6). Skills development and awareness of free and low cost access to peer reviewed research need to receive much more attention if research output is to grow substantially. INASP is another critical contributor to African research output growth with a focus going far beyond access to support the full cycle of research capacity building across 22 countries. They provide a range of services including developing deeply discounted consortial arrangements, training librarians in managing digital resources, mentoring researchers in academic literacy and authorship skills and supporting the process of local online journal development and hosting.

The rapid growth of open access also represents a significant contributor to African research output. David Tempest, Director of Access Relations at Elsevier, hosted an “Open Access in Africa” workshop in Kenya in April 2013 in cooperation with the African Academy of Sciences to explore the African access experience and how publishers can assist in the process of enhancing access to African research. “Africa has some outstanding researchers, and the quality of their work is improving, but there needs to be a concerted effort to work together and create excellence on a local level. […] At Elsevier, we’re happy to work with these organizations to run author workshops to help researchers understand how to publish in journals, the ethical dimensions of publishing, and the emergence of new publishing possibilities, such as open access.” (7). As a follow on, Elsevier is supporting the National Research Foundation’s National Postdoctoral Forum, which will take place in Cape Town in early December 2013. He noted, “This is an opportunity to work with young researchers in Africa to illustrate how the scholarly communication system is changing and to answer any questions on how young researchers can publish in our journals.”

While African authors have nearly doubled their article share over the past decade, the returns could be many times greater over the next decade if awareness, usage and research capacity are tackled in a collaborative and integrated manner by African institutions, access programs and publishers.

Research4Life is a public-private partnership of over 200 international scientific publishers; the International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers (STM); Cornell and Yale universities in collaboration with WHO, FAO, UNEP, WIPO and technology partner Microsoft. Since 2001, the four programs — Access to Research in Health (HINARI), Access to Global Online Research in Agriculture (AGORA), Online Access to Research in the Environment (OARE) and Access to Research for Development and Innovation (ARDI) — have grown and developed to the point where they now give researchers at more than 6,000 institutions in over 100 developing-world countries and territories free or low-cost online access to over 35,000 peer-reviewed international scientific journals, books and databases provided by leading scientific publishers. In November 2012, Research4Life partners announced their commitment to the program through 2020.

 

FPL Energy enters into agreement with Citrus Energy for first of its kind ethanol plant

July 19, 2007

FPL Energy enters into agreement with Citrus Energy for first of its kind ethanol plant

JUNO BEACH, Fla. — FPL Energy, LLC, a subsidiary of FPL Group (NYSE:FPL), today announced that it has signed a letter of intent with Citrus Energy, LLC, of Boca Raton, FL, to develop the first ever commercial scale citrus peel to ethanol plant. 

The cellulosic ethanol plant will be owned and operated by FPL Energy and is expected to produce four million gallons of ethanol per year.  It will be located on the grounds of a local Florida citrus processor.

 

“FPL Energy is delighted to be working with Citrus Energy on this exciting new project to produce a clean, affordable, and domestically-produced biofuel utilizing Florida’s existing citrus industry infrastructure and bringing new jobs to rural communities,” said Mike O’Sullivan, senior vice president of development for FPL Energy.

 

“Citrus Energy’s mission is to develop fuel ethanol that minimizes environmental impact and cost by using citrus waste and other biomass.  FPL Energy, as the largest renewable energy generator in the U.S., is the ideal partner,” said David Stewart, president of Citrus Energy. 

FPL Energy said that ethanol from citrus peel could result in a new Florida industry producing over 60 million gallons of fuel per year, which could replace about one percent of Florida’s annual gasoline consumption.

FPL Energy is a leading competitive energy supplier utilizing clean fuels such as natural gas, wind, solar, hydroelectric and nuclear to generate electricity. It is the nation’s leader in wind energy with 49 wind facilities in operation in 15 states. It is a subsidiary of FPL Group, (NYSE: FPL) one of the nation’s largest providers of electricity-related services with annual revenues of nearly $16 billion. FPL Group’s principal subsidiary is Florida Power & Light Company, one of the nation’s largest electric utilities, serving 4.4 million customer accounts in Florida. Additional information is available at http://www.FPLEnergy.com, http://www.FPLGroup.com and http://www.FPL.com.

 Citrus Energy, LLC is based in Florida and will include plant locations at several of the Citrus processors locations.

Business Model:

Citrus waste feedstock is an agricultural residue available at no cost and supplied on a continuous basis for 8 months with no transportation costs.

Company formed as a Florida LLC in 2006 to commercialize technology developed by the USDA Citrus Laboratory in the 1990’s.

Use the available steam generation capacity, utility infrastructure, existing environmental permits and existing feedmill to reduce the capital cost of ethanol plants.

Success Factors:

Lower cost to produce ethanol than corn.

Cellulosic ethanol will have large benefits from grants and reverse auction in 2005 energy bill.

Profitable business which can fund development of additional feedstocks to expand business in potentially multi-billion dollar cellulosic ethanol opportunity. Four month off season for new feedstock trials.

Florida has tens of thousands of acres of phosphate mined lands that are not suitable for food agriculture. Huge opportunity to grow subsidized energy crops.

Advantages of co-locating are:

The financial and energy costs of feedstock growing, harvesting, processing, and collection are carried by the primary products (citrus juices).

Turns citrus waste from an industry liability to an asset; supports the future of one of Florida’s key industries.

Existing energy infrastructure.

Existing water, air, and hazardous material permits.

Advantages of our technology are:

Feedstock is available at the plant at no cost with no transportation costs.

Feedstock is processed immediately with no requirement for storage.

This cellulosic process is commercially viable in the short term.

No toxins produced.